Privacybeleid

Privacybeleid

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna “GDPR” genoemd, is sinds 25 mei 2018 van kracht.

 

Gezien de noodzaak om uw rechten onder de nieuwe regelgeving te beschermen, willen wij u informeren dat:

 

 1. De Beheerder van uw persoonsgegevens is Aluco System Spółka z o.o. met statutaire zetel te ul. Pańska 84, 25-811 in Kielce, geregistreerd bij de arrondissementsrechtbank van Kielce, 10e handelsafdeling van het nationale gerechtsregister onder nummer 0000092273, NIP [fiscaal identificatienummer] 9591454713, met een aandelenkapitaal van 50 000 PLN, telefoon: +48413464846, hierna te noemen de “Bedrijf”.
 2. Het Bedrijf verwerkt de volgende categorieën van uw persoonsgegevens: identificatiegegevens (naam, achternaam, Belasting Id. Nr. etc.), adresgegevens (woonadres, statutaire zetel etc.) en contactgegevens (telefoon, e-mail etc.).
 3. Uw persoonsgegevens kunnen door het Bedrijf worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • het presenteren van de aanbiedingen van het Bedrijf (op grond van artikel 6, lid 1, onder b) of f) van de GDPR),
 • het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst tussen u en het Bedrijf (overeenkomstig Artikel 6(1)(b)(c) van de GDPR),
 • het uitvoeren van de activiteiten die voortvloeien uit algemeen toepasselijke wettelijke bepalingen door het Bedrijf, waaronder: het uitreiken en bewaren van facturen en boekhoudkundige documenten, het beantwoorden van klachten binnen de tijd en in de vorm zoals bepaald door wettelijke bepalingen (overeenkomstig artikel 6 lid 1(c)(e) van de GDPR)
 • marketing (conform Artikel 6(1)(f) van de GDPR),
 • het maken van verklaringen, analyses, statistieken voor de interne behoeften van het Bedrijf (overeenkomstig Artikel 6(1)(f) van de GDPR),
 • het vaststellen en nastreven van vorderingen door het Bedrijf in verband met haar activiteit, met inbegrip van het innen van schulden, het afdwingen van vorderingen of het voeren van verweer tegen vorderingen tegen het Bedrijf, rechtshandhavingsinstanties, rechtsprekende organen, met inbegrip van gewone rechtbanken, administratieve rechtbanken, het Hooggerechtshof, in administratieve procedures, met inbegrip van belastingprocedures (overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR).
 1. Uw persoonsgegevens kunnen door het Bedrijf beschikbaar worden gesteld aan:
 • entiteiten en organen waaraan het Bedrijf verplicht of bevoegd is om persoonsgegevens bekend te maken op basis van algemeen toepasselijke wetsbepalingen, met inbegrip van entiteiten en organen die gerechtigd zijn om persoonsgegevens van het Bedrijf te ontvangen of bevoegd zijn om toegang te vragen tot persoonsgegevens op basis van algemeen toepasselijke wetsbepalingen,
 • reclamebureaus en andere entiteiten die marketingcampagnes voor het bedrijf organiseren,
 • entiteiten die de IT-systemen van het Bedrijf onderhouden,
 • onderaannemers van investeringen die door het Bedrijf worden uitgevoerd,
 • entiteiten die op verzoek van het bedrijf advies, consulting, auditing, juridische, fiscale en boekhoudkundige bijstand verlenen aan het Bedrijf,
 • entiteiten die post- of koeriersdiensten leveren.
 1. Uw persoonsgegevens worden momenteel niet verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het kan echter voorkomen dat, gedurende de looptijd van de overeenkomst, het Bedrijf zal besluiten om gegevens buiten de EER door te geven, echter alleen voor zover toegestaan door de wet.
 2. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen
 • gedurende de periode van het uitvoeren van taken, bijvoorbeeld het uitreiken van facturen,
 • voor de duur van de met het Bedrijf gesloten overeenkomst en na beëindiging daarvan, in verband met de wettelijke verplichting van het Bedrijf die voortvloeit uit algemeen toepasselijke wettelijke bepalingen,
 • gedurende de tijd die nodig is om vorderingen door het Bedrijf in te stellen in verband met zijn activiteiten of om zich te verdedigen tegen vorderingen tegen het Bedrijf op basis van algemeen toepasselijke wettelijke bepalingen, met inbegrip van verjaringstermijnen voor vorderingen die zijn vastgelegd in algemeen toepasselijke wettelijke bepalingen.
 • het Bedrijf laat zich tijdens de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde leiden door de beginselen van doelbinding, gegevensminimalisatie en beperkte verwerkingsperioden
 1. Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door het Bedrijf, heeft u het recht om:
 • toegang tot uw persoonsgegevens,
 • uw persoonlijke gegevens te corrigeren
 • uw persoonlijke gegevens te verwijderen (recht om vergeten te worden),
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken,
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke,
 • bezwaar maken tegen gegevensverwerking, met inbegrip van profilering en voor direct-marketingdoeleinden,
 • uw toestemming intrekken als het Bedrijf uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming op elk moment en op elke manier, zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken,
 • een klacht indienen bij de voorzitter van het Bureau voor Gegevensbescherming als u besluit dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de GDPR.
 1. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het in paragraaf 3 hierboven genoemde doel, voor:
 • het aangaan en uitvoeren van de met het Bedrijf gesloten overeenkomst. Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kan de overeenkomst die u met het Bedrijf aangaat niet worden gesloten en uitgevoerd,
 • het ontvangen van aanbiedingen of marketingproducten die door het Bedrijf worden aangeboden. Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens heeft tot gevolg dat u deze aanbiedingen of marketingproducten of -diensten niet kunt ontvangen.
 1. Uw persoonsgegevens worden door het Bedrijf verwerkt door middel van automatische middelen, met uitzondering van profilering.